background

Blog

17.11.14
Umowy zawierane z konsumentami - zmiany w przepisach

W dniu 25 grudnia 2014r. wejdzie w życie uchwalona pod koniec maja br. ustawa  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827). Nowe przepisy nie tylko porządkują tematykę umów zawieranych z konsumentami ale również wprowadzają istotne zmiany w tym zakresie. Rozszerzają uprawnienia konsumentów i nakładają kolejne obowiązki na przedsiębiorców. Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tej tematyki zapraszam do lektury nowego wpisu.

więcej >
22.09.14
Sytuacja wierzyciela , gdy sąd ogłosi upadłość likwidacyjną…

Każdy przedsiębiorca i to niezależnie od branży w jakiej działa może spotkać się z sytuacją ogłoszenia upadłości likwidacyjnej jednego ze swoich kontrahentów. Sytuacja wierzyciela upadłego przedsiębiorstwa nie jest szczególnie korzystna. Sąd ogłasza upadłość dłużnika, gdy nie jest on w stanie spłacić wszystkich swoich wymagalnych zobowiązań lub też gdy ich wartość przekracza wartość jego majątku. W praktyce oznacza to najczęściej, iż jedynie niewielka część wierzycieli otrzyma całą swoją należność. W interesie każdego z wierzycieli leży więc bieżące monitorowanie przebiegu postępowania i reagowanie, gdy prawa wierzyciela mogą zostać naruszone. Powinien on także rozważyć możliwości bardziej aktywnego uczestniczenia w postępowaniu na poziomie zgromadzenia wierzycieli lub rady wierzycieli. 

więcej >