background

Cennik

Przy ustalaniu wynagrodzenia za usługi Kancelarii brany jest pod uwagę przede wszystkim czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także jej pilność.

Z uwagi na powyższe szczegółowe oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z konkretną sprawą. Dla ułatwienia u dołu podane zostały  przybliżone wartości dla niektórych typów spraw. Mają one jednakże charakter jedynie orientacyjny i wymagają indywidualnego ustalenia.

 

W jaki sposób ustalić wynagrodzenie:

1) Na pierwszym spotkaniu klienta z radcą prawnym w siedzibie Kancelarii. W przypadku jeżeli klient zdecyduje się na prowadzenie sprawy przez Kancelarię wynagrodzenie za udzielone w czasie pierwszego spotkania doradztwo prawne  nie zostanie odrębnie naliczone. Z kolei jeżeli klient nie zdecyduje się na prowadzenie sprawy zapłaci jedynie za czas trwania porady prawnej.

2) Za pośrednictwem poczty e-mail, w przypadku jeżeli klient przedstawi swój problem w sposób wystarczający do wstępnej oceny stanu prawnego sprawy. Otrzymuje on wówczas zwięzłą informację o szacunkowym wynagrodzeniu za prowadzenie konkretnej sprawy. Kancelaria zastrzega jednak, iż kwota podana w ten sposób może ulec zmianie w przypadku, gdy pojawią się w sprawie nowe istotne okoliczności mające wpływ na nakład pracy Kancelarii, które nie zostały podane w informacji elektronicznej.

3) Telefonicznie po przedstawieniu sprawy. W tym wypadku Kancelaria zastrzega jednak, iż kwota podana w ten sposób może ulec zmianie w przypadku, gdy pojawią się w sprawie nowe istotne okoliczności mające wpływ na nakład pracy Kancelarii, które nie zostały podane w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

Sposoby rozliczeń z klientami:

1) Ryczałtowe. Klient ustala z Kancelarią z góry określone wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest to, iż klient z góry zna wysokość wynagrodzenia Kancelarii, które pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.

2) Godzinowe. Klient ustala z Kancelarią określoną stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zwykle w sprawach, w których klient korzysta ze wsparcia Kancelarii podczas negocjacji lub też gdy zainteresowany jest jedynie okazjonalną pomocą Kancelarii przy większym przedsięwzięciu, które prowadzi samodzielnie. Zalety tego rodzaju rozliczenia ujawniają się szczególnie w sytuacji, gdy klient ma nieregularne i trudne do przewidzenia co do ilości zapotrzebowanie na usługi prawne Kancelarii.

3) Mieszane. Istnieje możliwość ustalenia  wynagrodzenia mieszanego, w którym występują elementy dwóch powyższych. Stosowane jest ono najczęściej przy stałej obsłudze prawnej lub też w sprawach szczególnie skomplikowanych. Wówczas to klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe,  w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa. Metoda ta służy przede wszystkim optymalizacji kosztów stałej obsługi prawnej (wówczas to następuje obniżenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego) i sprawdza się lepiej u klientów, którzy dość dobrze znają swoje zapotrzebowanie na usługi prawne.    

4) Wynagrodzenie z premią za korzystny wynik sprawy. W niektórych przypadkach istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia  opartego o zasadę tzw. success fee. Wówczas to klient zobowiązany jest do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, a w przypadku korzystnego wyniku prowadzonej sprawy dodatkowej specjalnej premii. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w sprawach o dość dużym ryzyku prawnym i znacznej niewiadomej co do ich końcowego efektu, które jednakże w przypadku pozytywnego zakończenia  mogą przynieść stronie znaczne korzyści. Sposób ten może być korzystny także dla klientów, którzy w danej chwili nie dysponują środkami wystarczającymi na typowe rozliczanie takiej sprawy. Wynagrodzenie podstawowe Kancelarii jest w tym przypadku znacznie niższe, gdyż opiera się na ograniczonej kalkulacji ponoszonych przez nią kosztów.

 

Warto wiedzieć.

  • W przypadku korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia spornej sprawy toczącej się przed sądem cywilnym lub administracyjnym sądy te mogą zasądzić od strony przeciwnej obowiązek zwrotu poniesionych przez klienta kosztów procesu (celowego dochodzenia swoich praw lub celowej obrony), w tym także kosztów zastępstwa prawnego (wynagrodzenia radcy prawnego) w wysokości określonej w przepisach szczególnych. Wówczas to przeciwnik zobowiązany będzie zwrócić klientowi część lub całość poniesionych kosztów.
  • W przypadku sprawy toczącej się przed sądem strona inicjująca sprawę (jako powód lub wnioskodawca) zobowiązana jest opłacić koszty sądowe takie jak opłatę od pozwu czy wniosku, a także jeżeli to konieczne wpłacić kwoty na pokrycie wydatków postępowania sądowego takich jak np. koszt opinii biegłych sporządzanych w trakcie sprawy przed sądem. W przypadku wygrania sprawy koszty te zwraca klientowi strona przeciwna.
  • W przypadku złej sytuacji finansowej powoda/wnioskodawcy  w wielu przypadkach istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. W przypadku zgody sądu na zwolnienie opłaty i wydatki do jakich zobowiązana byłaby strona ponosi tymczasowo Skarb Państwa.
  • Płatność wynagrodzenia Kancelarii za prowadzenie poszczególnych spraw może zostać podzielona na części.

  

Orientacyjne wynagrodzenie Kancelarii w przykładowych sprawach:

1) Porada prawna (za 1 h) - od 150 zł.

2) Opinia prawna - od 600 zł.

3) Przygotowanie projektu umowy - od 300 zł,

4) Stawki za reprezentowanie w sprawach przed sądami, zależnie od charakteru sprawy i spornej kwoty - odpowiednio do zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

5) Przygotowanie wyłącznie pozwu lub innego pisma w toku sprawy o zapłatę  - od 600 zł.

6) Sprawy z zakresu zakładania, przekształcania lub prowadzenia działalności gospodarczej - wycena indywidualna.

7) Sprawy z zakresu postępowania upadłościowego (w tym tzw. upadłości konsumenckich) i postępowania restrukturyzacyjnego - wycena indywidualna.

8) Uczestniczenie w negocjacjach - wycena indywidualna.

9) Stała obsługa prawna - wycena indywidualna.

10) Sprawy inne lub nietypowe - wycena indywidualna.