background

Prawo upadłościowe i naprawcze

Z prawem upadłościowym i naprawczym przedsiębiorcy stykają się najczęściej w następujących  sytuacjach:

 1. Gdy zadłużony przedsiębiorca wie, że nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, a jednocześnie chce:    
  • dalej prowadzić działalność po redukcji długów, a jedynym wyjściem okazuje się zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości z opcją układu,
  • zakończyć działalność, a jedynym wyjściem okazuje się zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości z opcją likwidacji,   
 2. Gdy jeden z wierzycieli zadłużonego przedsiębiorcy zniecierpliwiony i zaniepokojony długim oczekiwaniem na spłatę decyduje się na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie dłużnika.
 3. Gdy przedsiębiorca otrzymuje informację od syndyka o ogłoszeniu upadłości jednego z jego dłużników oraz o konieczności dokonania zgłoszenia do sądu wierzytelności.      

W pierwszej z omówionych sytuacji warto wymienić kilka korzyści wynikających z terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości:

 • możliwość redukcji zadłużenia i dalszego prowadzenia działalności, gdy zawarty zostanie i wykonany układ w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu,
 • przejęcie obowiązków związanych z likwidacją działalności upadłego oraz kontaktów z wierzycielami przez syndyka masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości z opcją likwidacji,
 • uwolnienie osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu) od odpowiedzialności za szkody spowodowane przekroczeniem terminu zgłoszenia,
 • uwolnienie od solidarnej i osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przy zakończeniu postępowania upadłościowego z opcją likwidacji, w pewnych sytuacjach istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o umorzenie w całości lub w części pozostałych zobowiązań,
 • możliwość uniknięcia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wobec której ogłoszono upadłość, orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w innym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą.

W zakresie zgłoszenia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika, który nie uregulował naszych należności trzeba wiedzieć co następuje:

 • w trakcie rozpatrywania wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika sąd na wniosek ustanawia zabezpieczenie w postaci tymczasowego nadzorcy sądowego, który bada zgodność wniosku w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji dłużnika oraz wykonuje czynności nadzorcze,
 • zgłaszając jako wierzyciel wniosek o ogłoszenie upadłości należy uprawdopodobnić swoją wierzytelność,
 • jeżeli wierzyciel wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu powinien dołączyć propozycje układowe,
 • sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli opóźnienie w płatnościach nie przekracza 3 miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej dłużnika
 • jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika został złożony przez wierzyciela w złej wierze, sąd oddalając wniosek zobowiąże go do pokrycia kosztów postępowania i może nakazać mu złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Dodatkowo dłużnikowi może przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody wywołanej zgłoszeniem wniosku w złej wierze.
 • z dniem ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania sądowe oraz egzekucyjne ulegają zawieszeniu.

Przy zgłaszaniu wierzytelności (ostatnia z sytuacji) należy mieć na uwadze co następuje:

 • jeżeli wierzyciel chce zostać zaspokojony w postępowaniu upadłościowym to w większości przypadków musi dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności (jedynie w niektórych sytuacjach nie jest to konieczne - np. takiego obowiązku nie ma pracownik upadłego)
 • wierzyciel powinien dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności do postępowania upadłościowego z opcją likwidacji w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości (od jednego do trzech miesięcy)
 • wierzytelność może zostać zgłoszona także po upływie w/w terminu, w takim wypadku jednak wierzyciel  może nie zostać objęty pierwszymi wypłatami dokonanymi przez sydnyka oraz może zostać wezwany przez sąd do wpłacenia zaliczki na koszty związane z nieterminowym rozpatrywaniem takiego zgłoszenia (konieczne ogłoszenie w prasie). Zgłoszenie w terminie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.