background

Prawo rodzinne

Prawo Rodzinne - zakres usług

Kancelaria udziela swoim klientom pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności dotyczącej: doradztwa w przedmiocie umów majątkowych małżeńskich, rozwodów i separacji, podziału majątku wspólnego, władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, alimentów. W zależności od potrzeb Kancelaria organizuje negocjacje pomiędzy ma... więcej >

Małżeńskie ustroje majątkowe

Ustawowy ustrój majątkowy Zgodnie z prawem rodzinnym podstawowym ustrojem majątkowym łączącym małżonków jest tzw. majątkowa wspólność ustawowa, która powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa i trwać może bądź do śmierci któregoś z małżonków bądź też do orzeczenia ich rozwodu lub separacji. Zakłada ona istnienie majątku wspólnego małżonków... więcej >

Rozwód i separacja

Rozwód. Rozwód skutkuje trwałym ustaniem małżeństwa. Orzeczenie rozwodu prowadzi do wielu zmian zarówno w sferze osobistej jaki  i majątkowej małżonków, a także ich dzieci, a co za tym idzie ma duże znaczenie społeczne.  Z tych powodów prawo rodzinne zawiera szczegółowe regulacje w tym zakresie. Należy przy tym pamiętać, iż każda sprawa jest inna,... więcej >

Alimenty

Alimenty to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a jeżeli to możliwe także środków wychowania (w przypadku małoletnich). Przepisy prawa rodzinnego  przewidują, pod pewnymi warunkami,  możliwości zobowiązania do płacenia alimentów wszystkich krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa.  Obowiązek ten najczęściej dotyczy jednak rodziców i dzieci,... więcej >