background

Blog

Umowy zawierane z konsumentami - zmiany w przepisach

Dodane: 17.11.14 | Autor: Tomasz Mierzwicki

W dniu 25 grudnia 2014r. wejdzie w życie uchwalona pod koniec maja br. ustawa  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827). Nowe przepisy nie tylko porządkują tematykę umów zawieranych z konsumentami ale również wprowadzają istotne zmiany w tym zakresie. Rozszerzają uprawnienia konsumentów i nakładają kolejne obowiązki na przedsiębiorców. Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tej tematyki zapraszam do lektury nowego wpisu.

więcej >

Sytuacja wierzyciela , gdy sąd ogłosi upadłość likwidacyjną dłużnika.

Dodane: 22.09.14 | Autor: Tomasz Mierzwicki

Każdy przedsiębiorca i to niezależnie od branży w jakiej działa może spotkać się z sytuacją ogłoszenia upadłości likwidacyjnej jednego ze swoich kontrahentów. Sytuacja wierzyciela upadłego przedsiębiorstwa nie jest szczególnie korzystna. Sąd ogłasza upadłość dłużnika, gdy nie jest on w stanie spłacić wszystkich swoich wymagalnych zobowiązań lub też gdy ich wartość przekracza wartość jego majątku. W praktyce oznacza to najczęściej, iż jedynie niewielka część wierzycieli otrzyma całą swoją należność. W interesie każdego z wierzycieli leży więc bieżące monitorowanie przebiegu postępowania i reagowanie, gdy prawa wierzyciela mogą zostać naruszone. Powinien on także rozważyć możliwości bardziej aktywnego uczestniczenia w postępowaniu na poziomie zgromadzenia wierzycieli lub rady wierzycieli. 

więcej >

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dodane: 06.06.14 | Autor: Tomasz Mierzwicki

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość istnienia spółek kapitałowych, w których występuje jedynie jeden wspólnik. Taka struktura własności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  może istnieć zarówno od samego jej początku, gdy spółkę powołuje jedna osoba, jak również wynikać ze zmian w trakcie jej funkcjonowania, gdy udziały pozostałych osób w pewnym momencie przejmuje jeden ze wspólników. Szczególną sytuacją, w wyniku której może dojść do powstania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. We wszystkich tych przypadkach należy pamiętać o odmiennościach jakimi cechuje się jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od takiej w której występuje więcej wspólników.

więcej >

Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Dodane: 11.04.14 | Autor: Tomasz Mierzwicki

Kodeks spółek handlowych przewiduje kilka sposobów wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z nich jest rezygnacja z pełnionej funkcji. Powodów rezygnacji może być wiele. Kodeks spółek handlowych zawiera jednak regulacje w tym zakresie na tyle skąpe, iż tematyką tą wielokrotnie zająć się musiał w swych orzeczeniach Sąd Najwyższy. Jedynie bowiem skuteczna rezygnacja z pełnionej funkcji zwolni członka zarządu z wiążacych się z nią obowiązków i odpowiedzialności. Złożenie rezygnacji niewłaściwemu adresatowi rodzi negatywne skutki nie tylko dla samego członka zarządu ale również dla spółki. We wpisie tym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące składania rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółce z o.o..

więcej >

Przyrost w prawie spadkowym

Dodane: 26.03.14 | Autor: Tomasz Mierzwicki

Praktyka pokazuje, iż przyrost to instytucja prawa stosunkowo mało znana poza kręgami osób zajmujących się zawodowo prawem. Należy mieć jednak świadomość jej wpływu na wszelkie rozrządzenia na wypadek śmierci. Zależnie od woli spadkodawcy może być pożądana lub wręcz przeciwnie brak jej wyłączenia może wywołać skutki daleko odmienne od zamierzeń zmarłego. Wyłączenie stosowania przyrostu jest dość proste, pod warunkiem oczywiście, że  ma się świadomość jego istnienia. Należy przy tym także pamiętać, iż wszelkie oświadczenia skutkujące wyłączeniem przyrostu muszą być jednoznaczne i znajdować się w treści testamentu.

więcej >

Orzekanie o winie w sprawie rozwodowej - jak wygląda, co może orzec w tym zakresie sąd oraz jakie są konsekwencje ustalenia winy.

Dodane: 24.03.14 | Autor: Tomasz Mierzwicki

Rozwód powiązany jest najczęściej z dużym poczuciem krzywdy. W pełni zrozumiała w tym stanie rzeczy jest chęć odegrania się na drugiej stronie, szukania swego rodzaju rewanżu, pokazania wszystkim kto kogo i jak mocno skrzywdził. Z punktu widzenia prawa orzekanie o winie w sprawie rozwodowej nie służy jednak powyższym celom. Wbrew pozorom nie są to także sprawy proste i jednoznaczne. Przeciwnie, wymagają znacznego zaangażowania stron, czasu  i zwiększonych nakładów finansowych. Nie bez przyczyny ponad połowa rozwodów zapada bez orzekania o winie. Czasami jednak orzeczenie w tym zakresie może być  nie tylko zasadne ale również korzystne. Znajdziecie tu opis jak wygląda orzekanie winy w trakcie postępowania rozwodowego, co może orzec w tym zakresie sąd oraz jakie są konsekwencje ustalenia winy.

więcej >